En Japon
■Takuei S/A
CP 252-0804 Kanagawa-Ken Fujisawa-Shi Shonandai 1-11-6 building 2F
Tel: 0466-43-7815  Fax: 0466-43-6110  e-mail: info@takueigroup.co.jp

Lineas:Odakyu, Sotetsu y Yokohama Subway(Metro)
a 1 minuto de la estacioó de SHONANDAI(Salida H)



En Brasil (VITORIO KUNIHIDE SAITO)

■Sao Paulo
Av. Liberdade no 21 12o andar sala 1212 Bairro da Liberdade Sao Paulo - SP
Tel. (11) 3104-3659 ou 9918-7388  e-mail: takueirepresentacao@terra.com.br


■Suzano
Rua General Francisco Glicerio 1547 Sala 12 Suzano- SP
Tel. (11) 47478092  e-mail: vitoriosaito@uol.com.br
 
 



FREE DIAL 0120-113-362
e-mail:ingo@takueigroup.co.jp